Google Διάγνωση Σακχαρώδους Διαβήτη | diabetesgr
Home » » Διάγνωση Σακχαρώδους Διαβήτη

Διάγνωση Σακχαρώδους Διαβήτη

Written By Alexandros Moumtzis on Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012 | 6:26 μ.μ.


Η διάγνωση του σακχαρώδους διαβήτη είναι εύκολη όταν υπάρχουν τα    κλασσικά συμπτώματα και αρκεί μία απλή μέτρηση σακχάρου του αίματος και των ούρων για να επιβεβαιωθεί. Η ανεύρεση ακετόνης στα ούρα, συνιστά στοιχείο μεγαλύτερης απορρύθμισης του μεταβολισμού των υδατανθράκων. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει η διευκρίνιση ότι η ανεύρεση μόνης της κετονουρίας χωρίς τα προαναφερθέντα κλινικά στοιχεία της κετοοξέωσης, δεν πρέπει να συνιστά αιτία εισαγωγής του ασθενή στο νοσοκομείο. Ο ασθενής με παρουσία κετονουρίας, χωρίς άλλη συνοδό σημειολογία τίθεται υπό παρακολούθηση και η κατάλληλη αγωγή μπορεί να ρυθμίσει το μεταβολισμό των υδατανθράκων. Προκειμένου δε, για διαβητικούς τύπου ІІ, η ύπαρξη κετονικών σωμάτων στα ούρα δεν αποτελεί ένδειξηάμεσης χορήγησης ινσουλίνης.

Η διάγνωση του σακχαρώδους διαβήτη, σύμωνα με τα κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), τίθεται με την ανεύρεση τιμής σακχάρου νηστείας >140mg/dl, με τιμή σακχάρου μετά 2 ώρες από την από του στόματος φόρτιση με γλυκόζη (OGTT) >200mg/dl ή και με τα δύο. Πολλοί ασθενείς όμως με διαβήτη θα διαλάθουν της διάγνωσης με τα κριτήρια αυτά. Ο λόγος είναι ότι σχεδόν όλα τα άτομα με γλυκόζη νηστείας >140mg/dl θα παρουσιάσουν στις 2 ώρες μετά την OGTT, τιμές σακχάρου >200mg/dl, ενώ μόνο το 25% των ατόμων χωρίς προηγούμενο ιστορικό διαβήτη και με τιμή σακχάρου >200mg/dl, δύο ώρες μετά την  OGTT, θα εμφανίσει τιμές σακχάρου νηστείας >140mg/dl. Έτσι υπάρχει μία ασυμφωνία των τιμών που είχε προτείνει η ΠΟΥ, αφού το όριο >140mg/dl του σακχάρου νηστείας μπορεί να ανιχνεύσει περισσότερες περιπτώσεις υπεργλυκαιμίας, απ’ ότι το όριο >200mg/dl, στις δύο ώρες μετά την από του στόματος φόρτιση μεγλυκόζη17. Προκειμένου λοιπόν να αρθεί αυτή η ασυμφωνία, αλλά και προκειμένου το ανώτερο αποδεκτό φυσιολογικό όριο σακχάρου νηστείας να είναι ασφαλές, η πρόταση της Αμερικανικής Επιτροπής για τον καθορισμό των κριτηρίων διάγνωσης του σακχαρώδους διαβήτη φαίνεται πιο αποτελεσματική και λογική. Επιπλέον, σήμερα είναι γνωστό ότι και η διαταραχή της ανοχής της γλυκόζης είναι σε θέση να δημιουργήσει στον ασθενή διαβητικές επιπλοκές. Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η επιβολή πιο αυστηρών κριτηρίων, όπως αυτών που έχουν προταθεί από τη DESG (Diabetes Epidemiology Study Group) της Ευρωπαϊκής Διαβητολογικής Εταιρείας και την Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία, για τη διάγνωση της διαταραχής της ανοχής της γλυκόζης. Το νέο όριο τιμής σακχάρου νηστείας >126mg/dl, ως διαγνωστικού ορίου για την ύπαρξη  διαβήτη, επιλέχθηκε βάσει της παρατήρησης ότι αυτός ο βαθμός υπεργλυκαιμίας συνήθως αντανακλά μία σοβαρή μεταβολική ανωμαλία, που έχει πλέον αποδειχθεί ότι συνδέεται με  σοβαρές επιπλοκές. Στον πίνακα  φαίνονται τα προτεινόμενα κριτήρια για το  σακχαρώδη διαβήτη. Να επισημανθεί ότι όταν ένα από τα ανωτέρω κριτήρια είναι θετικό, πρέπει να γίνεται επιβεβαίωση με ένα από τα ανωτέρω κριτήρια (όχι απαραίτητα το ίδιο), σε μία δεύτερη εξέταση σε διαφορετική ημέρα.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Αναθεωρημένα κριτήρια (1997) για τη διάγνωση του σακχαρώδους διαβήτη*

Παρουσία κλασσικών συμπτωμάτων του διαβήτη** και τιμή γλυκόζης σε

οποιαδήποτε στιγμή (ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή λήψης του τελευταίου

γεύματος) >200 mg/dl (τυχαίο δείγμα γλυκόζης αίματος)

ή

Γλυκόζη πλάσματος νηστείας >126mg/dl***

ή

Τιμή σακχάρου 2 ώρες μετά από δοκιμασία ανοχής γλυκόζης**** >200mg/dl

*Όπως θεσπίστηκαν από τη Διεθνή Επιτροπή Ειδημόνων, υπό την αιγίδα της

Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας. Diabetes Care, Vol 20, no.7, pp1183, 1997.

**Τα κλασσικά συμπτώματα του διαβήτη περιλαμβάνουν πολυουρία, πολυδιψία και

ανεξήγητη απώλεια σωματικού βάρους.

***Σάκχαρο νηστείας ορίζεται εκείνο που λαμβάνεται μετά από 8 ώρες τουλάχιστον

αποχής από θερμιδική πρόσληψη.

****Η δοκιμασία πρέπει να εκτελείται με φορτίο γλυκόζης ισοδύναμο με 75gr άνυδρης

γλυκόζης διαλελυμένης σε νερό, σύμφωνα με τις επιταγές της ΠΟΥ και όπως

περιγράφεται κατωτέρω.

Τονίζεται ότι όταν δεν  υπάρχει σαφής υπεργλυκαιμία συνοδευόμενη από οξεία μεταβολική απορύθμιση, τότε η διάγνωση τ ου διαβήτη, οποιοδήποτε από τα ανωτέρω

κριτήρια και  αν είναι θετικό, πρέπει να  επιβεβαιώνεται με επανάληψη της ίδιας δοκιμασίας μια άλλη μέρα ή με έλεγχο οποιουδήποτε  από τα υπόλοιπα δύο κριτήρια που παρουσιάζονται στον πίνακα 1.5 σε δεύτερο  χρόνο.  Η δοκιμασία της από του στόματος φόρτισης με γλυκόζη (OGTT) συνίσταται  στην από του στόματος χορήγηση 75gr γλυκόζης. Για τη λήψη ορθών αποτελεσμάτων από τη δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη απαιτείται σωστή προετοιμασία. Η δοκιμασία διενεργείται νωρίς το πρωί, μετά από ολονύκτια νηστεία 8-14 ωρών, ενώ επιτρέπεται η πόση ύδατος. Επιπλέον συνιστάται στον εξεταζόμενο να λαμβάνει επαρκή ποσότητα υδατανθράκων επί τρεις ημέρες πριν από την εκτέλεση της δοκιμασίας (150grυδατανθράκων ημερησίως). Το βράδυ προ της δοκιμασίας πρέπει να λαμβάνεται δείπνο με λογική περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες (30-50gr). Η ανεπαρκής πρόσληψη υδατανθράκων μπορεί να οδηγήσει σε παθολογική καμπύλη γλυκόζης. Αυτό εξηγείται γιατί το πάγκρεας του ασθενή, λόγω της μη πρόσληψης υδατανθράκων, ‘’έχει ξεσυνηθίσει’’ στην άμεση και ταχεία άνοδο του σακχάρου του

αίματος και στην ταχεία έκκριση ινσουλίνης και επομένως είναι δυνατόν να δείξει μία ψευδώς παθολογική σακχαραιμική καμπύλη. Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας ο ασθενής πρέπει να είναι καθιστός ή ξαπλωμένος και δεν θα πρέπει να καπνίζει. Η λήψη ορισμένων φαρμάκων, όπως π.χ. των β-αναστολέων, των αναστολέων των Η2-υποδοχέων, είτε αναστολέων της αντλίας των πρωτονίων κ.λ.π.πρέπει να διακόπτεται από την προηγούμενη της εξέτασης, διότι διαφορετικά μπορεί να οδηγήσουν σε μία παθολογική χρησιμοποίηση της γλυκόζης. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων από τη δοκιμασία φαίνονται στον πίνακα 2

Διάγνωση
Τιμές σακχάρου νηστείας
(mg/dl)
Τιμές σακχάρου 2 ώρες
μετά την OGTT (mg/dl)
Φυσιολογική ομοιοστασία
της γλυκόζης
<110
<140
Διαταραχή γλυκόζης
νηστείας
110-126
140-200
Δυνητικός διαβήτης
>126
>200
Share this article :

Δημοφιλή Άρθρα

Η ιστοσελίδα δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των εξωτερικών συνδέσεων ,είτε των διαφημισεων που περιέχει.

Αρχειοθήκη ιστολογίου

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2013. diabetesgr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger